پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز

پرسشنامۀپرسشنامۀ خود پندارۀ راجرزپندارۀخوددانلود پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرزراجرز

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامۀ خود پندارۀ راجرز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجرز Self Concept Questionnaire‏ :‏ برای ‏سنجش ‏خودپنداره ‏از پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ ‏راجـرز) ‏1951، ‏به ‏نقل ‏از ‏رقیبي ‏و میناخاني، (1390‏که ‏دو ‏فرم ‏الف ‏و ب دارد ‏استفاده ‏شد. ‏فرم الف ‏شامل 41 ‏جفت ‏صفت ‏است ‏که ‏در ‏اختیار ‏پاسخگو ‏قرار داده ‏می‏‌‏شود ‏و ‏از ‏وی ‏خواسته ‏می‏‌‏شود ‏با ‏توجه ‏به ‏مقیاس هفت ‏درجه ‏ای‏ (1 تا 7) ‏بالای ‏پرسش‏‌‏نامه، ‏عددی ‏را ‏برحسب دوری ‏یا ‏ن‏ز‏دیکي ‏هر ‏صفت ‏با ‏صفاتي ‏که ‏در ‏خود ‏سراغ ‏دارد، علامت ‏بزند. ‏در ‏مرحلۀ ‏بعد ‏فرم ب ‏در ‏اختیار ‏فرد ‏پاسخگو ‏قرار ‏می‏‌‏گیرد ‏و ‏از ‏وی ‏سؤال ‏می‏‌‏شود ‏که ‏دوست ‏دارید ‏چگونه شخصي ‏باشید ‏و ‏یا ‏فرد ‏ایده‏‌‏آل ‏شما ‏کیست؟ ‏پس ‏از ‏این ‏سؤال، از ‏فرد ‏پاسخگو ‏خواسته ‏مي‏‌‏شود ‏تا ‏دوباره ‏در ‏یک ‏مقیاس هفت ‏درجه ‏ای (انتخاب ‏1 ‏تا 7 ‏برای ‏هر ‏دو ‏صفت) ‏عدد ‏مورد نظر ‏خود ‏را ‏انتخاب ‏کند. ‏در ‏این ‏مرحله، ‏عدد ‏انتخابي ‏فرم ‏الف را ‏در ‏ردیف x ‏و ‏عدد ‏انتخابي ‏در ‏فرم ‏ب را ‏در ‏ردیف Y ‏ثبت مي ‏کنیم. ‏سپس ‏تفاضل ‏این ‏دو ‏را ‏به ‏توان 4 ‏رسانده ‏و ‏مجذور مجموع ‏تفاوت ‏ها ‏را ‏محاسبه ‏مي ‏کنیم. ‏اگر ‏مجذور ‏به ‏دست ‏آمده بین‏ 0‏تا 7 ‏باشد، ‏نشان‏‌‏دهندۀ ‏خود پندار‏ه ‏طبیعي ‏(مثبت، ‏اگر بین7/01 ‏ تا 10 ‏باشد، ‏نشان‏‌‏دهنده ‏خود پندار‏ه‏ ضعیف (منفي) ‏و ‏اگر 01/10 باشد، ‏نشان‏‌‏دهنده ‏خود پندار‏ه ‏روان ‏رنجور ‏است. روایي ‏و ‏پایایي ‏این ‏پرسش‏‌‏نامه ‏به ‏دفعات ‏در ‏ایران ‏بررسي ‏شده است (نوربخش ‏و ‏حسن ‏پور، ‏1383؛ ‏صنم ‏نژاد، ‏1386). نوربخش ‏و ‏حسن ‏پور (1383) روایي ‏همگرای ‏پرسش‏‌‏نامۀ خود پندارۀ ‏راجرز ‏را ‏بر ‏مبنای ‏همبستگي ‏با پرسش‏‌‏نامۀ ‏خود پندارۀ بک ‏گرارش ‏نموده ‏و ‏رقیبي ‏و ‏میناخاني (1390) ‏آلفای ‏کرونباخ فرم الف و ب را به ترتیب 69/0 و 60/0 گزارش ‏کرده‏‌‏اند‏.‏مقیاس خودپنداره راجرز‏توجه کن‏ید‏ فرم ز‏یر‏ را دو بار با‏ید‏ تکم‏یل‏ کن‏ید‏. با اول بر ا‏ین‏ اساس که خود را در ا‏ین‏ مق‏یاس‏ چگونه م‏ی‏ ب‏یند‏ و فرم دوم ا‏ین‏ است که چگونه‏ می‏ خواه‏ید‏ باش‏ید‏ .‏فرم الف‏نام و نام خانوادگی: سن:‏با توجه به صفات ز‏یر‏ ، خود را چگونه شخص‏ی‏ م‏ی‏ دان‏ید‏؟ برحسب ا‏ین‏ که خود را از نظر هر صفت چگونه م‏ی‏ ب‏یند‏، ‏یکی‏ از‏ نمره‏ ها‏ی‏ 1 تا 7 را برا‏ی‏ خود منظور کن‏ید‏ و علامت Í‏ بزن‏ید‏.
 

 • تحقیق در مورد تقویت كننده حافظه

  تحقیق در مورد تقویت كننده حافظه تحقیق, تحقیق در مورد تقویت كننده حافظه, تقویت, تقویت كننده حافظه, حافظه, دانلود تحقیق در مورد تقویت كننده حافظه, كننده, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تقویت كننده حافظه لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد ساختمان دندان و اعمال آن

  تحقیق در مورد ساختمان دندان و اعمال آن آن, اعمال, تحقیق, تحقیق در مورد ساختمان دندان و اعمال آن, دانلود تحقیق در مورد ساختمان دندان و اعمال آن, دندان, ساختمان, ساختمان دندان و اعمال آن, مورد, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد نظام مراقبت

  پاورپوینت در مورد نظام مراقبت پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام مراقبت, دانلود پاورپوینت در مورد نظام مراقبت, مراقبت, مورد, نظام, نظام مراقبت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نظام مراقبت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی

  تحقیق در مورد حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی ابوالقا, ابوالقاسم, بن, به, تحقیق, تحقیق در مورد حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به فردوسی 7ص, حسن, حکیم, حکیم ابوالقاسم حسن بن علی طوسی معروف به…

 • پاورپوینت در مورد زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی

  پاورپوینت در مورد زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی 1, بازرگانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی, تخصصی, دانلود پاورپوینت در مورد زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی, دولتی, زبان, زبان تخصصی 1…

 • اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

  اعصاباعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیکپاراسمپاتیکدانلود اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیکسمپاتیکو رفتن به سایت اصلی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی…

 • پاورپوینت در مورد طرح کارآفرینی و توجیهی تولید بیسکویت

  پاورپوینت در مورد طرح کارآفرینی و توجیهی تولید بیسکویت بیسکویت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح کارآفرینی و توجیهی تولید بیسکویت, توجیهی, تولید, دانلود پاورپوینت در مورد طرح کارآفرینی و توجیهی تولید بیسکویت, طرح, طرح کارآفرینی و توجیهی تولید بیسکویت, کارآفرینی,…

 • تحقیق در مورد پنير

  تحقیق در مورد پنير پنير, تحقیق, تحقیق در مورد پنير, دانلود تحقیق در مورد پنير, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پنير لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پرسشنامه بهزیستی اجتماعی

  اجتماعیبهزیستیپرسشنامهپرسشنامه بهزیستی اجتماعیدانلود پرسشنامه بهزیستی اجتماعی رفتن به سایت اصلی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word…

 • تحقیق در مورد فرهنگ و اخلاق اینترنتی

  تحقیق در مورد فرهنگ و اخلاق اینترنتی اخلاق, اینترنتی, تحقیق, تحقیق در مورد فرهنگ و اخلاق اینترنتی, دانلود تحقیق در مورد فرهنگ و اخلاق اینترنتی, فرهنگ, فرهنگ و اخلاق اینترنتی, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد فرهنگ…